Середня освіта (Математика)

Структурний підрозділ: Факультет математики, інформатики та фізики
Термін навчання: 3 роки 9 міс.

Мета освітньої програми - фундаментальна теоретична і практична підготовка вчителів математики для закладів загальної середньої освіти, здатних організовувати процес навчання, ефективно й доцільно застосовуючи сучасні методики і технології організації освітнього процесу, готових до подальшого саморозвитку та професійного зростання; формування у здобувачів освіти загальних і фахових компетентностей, необхідних для якісного і успішного здійснення професійної педагогічної діяльності у відповідності до вітчизняних і європейських стандартів якості освіти, потреб і запитів Нової української школи. 

Випускник здобуває ґрунтовну підготовку як з психології, педагогіки та методики навчання математики, так і з математики

 

Особливістю освітньої програми є можливість здобути додаткові результати навчання в рамках іншої предметної спеціалізації, що дає більш широкі перспективи для працевлаштування. У рамках освітньої програми надається можливість вибору одного із трьох блоків: «Фізика», «Інформатика» або «Англійська мова». Вибір блоку здійснюється на 1 курсі, вивчення дисциплін блоку розпочинається у 3 семестрі і завершується у 8 семестрі. Педагогічна практика включає практику за додатковою предметною спеціалізацією. Питання додаткової предметної спеціалізації включаються до білету кваліфікаційного екзамену. Випускникам, які успішно оволоділи результатами навчання дисциплін вибіркового блоку (підсумкове оцінювання з дисциплін та практик - не менше 60 балів), пройшли успішно практику за предметною спеціальністю та успішно відповіли на питання екзаменаційного білету кваліфікаційного екзамену за блоком, присвоюється  додаткова професійна кваліфікація «вчитель фізики закладу загальної середньої освіти», або «вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти», або «вчитель математики з правом викладання англійською мовою».  

 

Форми навчання: лекції (зокрема, мультимедійні, інтерактивні), практичні і семінарські заняття, лабораторні заняття в малих групах, індивідуальні заняття, консультації, диспути, «круглі столи», рольові, імітаційні і ділові ігри, тренінги, онлайн-навчання, проходження культурологічної, пропедевтичної педагогічної та педагогічної практик, написання і захист курсових робіт, дослідницька робота, самостійне навчання.

 

Педагогічна практика проходить на базі закладів загальної середньої освіти м. Києва відповідно до укладених Угод. 

 

У ході навчання застосовуються інформаційно-комунікаційні технології, електронні засоби навчання. Для проведення лабораторних робіт, пошуку інформації та обробки результатів наявні спеціалізовані комп’ютерні класи з необхідним програмним забезпеченням та необмеженим відкритим доступом до мережі Інтернет. Для організації самостійної роботи використовується система електронного навчання Moodle http://moodle.npu.edu.ua, Google-Classroom та ін.  

 

Понад 90% науково-педагогічних працівників, задіяних до викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені і вчені звання. Для реалізації освітньої програми можуть долучатись закордонні фахівці, зокрема носії англійської мови.